Voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website "Le Mas d'Émilie" (www.flemasdemilie.be) zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en aan de toepasselijke wetgeving. Door deze site te bezoeken, erkent u dat u deze mededeling hebt gelezen en gaat u zonder beperking akkoord met het volgende: de huidige site is die van "Le Mas d'Émilie", waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in "Rue de Godeupont, 2 - 1450 Chastre". Het algemene telefoonnummer is 0476/49.69.04.
De informatie op de site is officieel. Hun reikwijdte is echter slechts informatief, alleen de bijbehorende schriftelijke documenten hebben wettelijke of reglementaire waarde.
Hoewel "Le Mas d'Émilie" ernaar streeft om informatie te verstrekken die naar haar mening actueel en accuraat is, kan zij niet garanderen dat de site exhaustief is en dat alle verstrekte informatie volledig is. Le Mas d'Émilie en zijn eigenaars kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op deze site of voor het ontbreken van specifieke informatie. Niets op deze site mag worden opgevat als een aanbod om producten of diensten te kopen of te verkopen, noch, in het algemeen, als een contract, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Indien er links werden gemaakt met andere sites, kan "Le Mas d'Émilie" niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Door de huidige site van "Le Mas d'Émilie" te openen :
U stemt ermee in zich te houden aan de Belgische wetgeving inzake het auteursrecht en de naburige rechten en meer in het algemeen aan de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten.
U stemt ermee in de gegevens die door het intellectueel eigendomsrecht worden beschermd niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verkopen, te verspreiden, te verzenden, te publiceren en te communiceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de auteursrechten op de gereproduceerde gegevens.
U onthoudt zich ook van het invoeren van gegevens die de inhoud of het uiterlijk van de daarin opgenomen gegevens op welke manier dan ook zouden kunnen wijzigen.
U gaat ermee akkoord de gegevens of werken die erin zijn opgenomen niet te downloaden, behalve in het kader van een kopie die bestemd is voor strikt privé- en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u geen wijzigingen aanbrengt en dat u de bronnen aanhaalt. Elke wijziging of elk gebruik voor een ander doel dan bedoeld in de vorige paragraaf vormt een inbreuk op het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

"Le Mas d'Émilie" registreert niet en houdt geen databank bij naar aanleiding van informatie die door de bezoekers tijdens hun bezoek wordt verstrekt. In geen geval zal de informatie worden opgeslagen of doorverkocht aan derden. Boekingsinformatie is strikt vertrouwelijk, tussen de eigenaars van "Mas d'Emilie" en de personen die hun gegevens via e-mail, telefoon of contactformulier versturen.